NYEREMÉNYJÁTÉKSZABÁLYZAT 

KEUNE “Mutasd a munkád!” Facebook-Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vero Trade Hungary Kft. (1067 Budapest, Hunyadi tér 7.).
  2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook és Instagram adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán (Facebook elérhetőségünk: Keunemagyarorszag https://www.facebook.com/keune.hun és Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/keune_hungary/ ), valamint a Szervező által kiadott havi magazinban hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2023. január 2-től 2023. március 31. napjáig tart. Ezalatt az időszak alatt a Szervező három nyertest választ ki, minden hónap végén egyet. Minden nyertes 1-1 30.000 Ft értékű, szabadon választható KEUNE termékeket tartalmazó csomagot kap ajándékba.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a KEUNE Hungary Facebook és/vagy Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott bejegyzés közzétételét követően legalább 1 olyan fényképet feltölt saját (preferáltan szakmai) Facebook, vagy Instagram felületére, amelyen a Játék leírásában is megjelölt KEUNE márka termékeinek felhasználásával készült hajfestés/ fodrász munka látható. A Játékos vállalja, hogy a feltöltött posztban megjelöli a Szervező Facebook, vagy Instagram oldalát, valamint használja az alábbi megjelöléseket: #keunehungary A januári pályázatokat kizárólag a #keunefodraszverseny202301 hashtaggel tudjuk elfogadni, a februári pályamunkákat a #keunefodraszverseny202302 taggel, míg az márciusi pályázatoknál a #keunefodraszverseny202303 hashtaget kell használni! Fontos, hogy a – szakmai- Facebook és Instagram fiókod a játék időtartama alatt nyilvános legyen, hogy lássuk a feltöltött pályamunkát.

3.4. Az első nyertes kihirdetésére 2023. Február 1-én, a második nyertes kihirdetésére 2023. Március 1-én, míg a harmadik nyertes kiválasztására 2023. Április 3-án kerül sor. A nyertesek nevét és a kapcsolódó győztes pályamunkát a Szervező a KEUNE Magyarország hivatalos Facebook és Instagram oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg, de személyesen is átveheti a Szervező telephelyén.

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023. Január 2. 00:00

A Játék zárónapja: 2023. Március 31. 23:59

5.       Sorsolás

A győztes pályamunkát a KEUNE szakmai zsűrije fogja kiválasztani mindhárom nyereményjáték esetében. Egy kiemelkedő munkát fognak jutalmazni mind a januári, februári, mind pedig a márciusi nyereményjáték után.

Az 1. győztes kihirdetésének időpontja: 2022. Február 1. 14:00

Az 2. győztes kihirdetésének időpontja: 2022. Március 1. 14:00

Az 3. győztes kihirdetésének időpontja: 2022. Április 3. 14:00

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett nyereményjáték keretében az alábbi nyereménnyel jutalmazza a három legjobb pályamunkát: 1-1 (összesen 3 db, havonta 1 db) 30.000 Ft értékű, szabadon választható KEUNE termékeket tartalmazó csomag.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Joico Hungary hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja, vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa, vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók, vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét, vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook/Instagram oldalon közzétett, vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves, vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Vero Trade Hungary Kft. (1067 Budapest, Hunyadi tér 7., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (rendeles@verotrade.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Vero Trade Hungary Kft. 1067 Budapest, Hunyadi tér 7.)

9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Kosár